Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA

BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSİ

VE İLMÎ ŞAHSİYETİ

isimli Külliyatının Birinci Cildi Yayınlandı

· Bundan sonra belgeler konuşacak ve tabular yıkılacak.

· Said Nursi ile alakalı özel ve resmi bütün yalanlar, tahrifler ve iftiralar son bulacak.

· Müslüman Milletimiz doğru tarihini bu eserle öğrenip pekiştirecek.

· Bu zamana kadar toplanan 50.000 küsur belge kitap haline gelecek ve belki de 6 cildi bulacak.

· Bediüzzaman’ın ve Osmanlı Tarihinin 40 yıllık dönemi belgelerle aydınlatılacak.

· 1160 sayfa, ansiklopedi boyunda ve dört renkli olarak basılan eser hayati belge ve resimlerle dolu olacak.

· Bediüzzaman’ın 1918’e kadar kaleme aldığı bütün makalelerin aslı ve tahlili, kitaplarının ise tam tahlilleri kitapta bulunacak

Bu eserin I. Cildini yayınlamaya bizi muvaffak eden Allah’a şükrediyoruz. Eser ile alakalı öncelikle BEDÎÜZZAMAN’IN YAŞAYAN VE VÂRİSLERİ OLAN TALEBELERİNİN yazdıkları takrizden iki paragraf almak istiyoruz.

“Üstadımız Bedîüzzaman hazretlerinin kelâmda müceddid, mu’asırları arasında mümtâz bir yeri olan müfessir, yüzbinlerce hadisi, senedleriyle birlikte nakledecek kadar muhaddis ve kısaca akranlarının fevkınde bir İslam âlimi ve dahi olduğunda, dost ve düşmanları ittifak halindedirler. Asrın müceddidi olan böyle bir zatın hayatı ile alakalı doğru ve şahsiyetine yakışır bilgileri, sadece milletimizin evlatlarına değil, belki âlem-i İslamın ve hatta beşeriyetin yeni nesillerine takdim eylemek, onun davasına sahip çıkan herkesin en önemli vazifelerindendir.

Bu sebeple arşiv uzmanlığı, İslamî ilimlere olan vukufu ve Risâle-i Nura çocukluğundan beri âşinâ olduğu herkesçe malum olan Prof. Dr. Ahmed Akgündüz kardeşimiz, daha evvel Üstadımız ile alakalı erişilemeyen vesikalara ulaşmış; bu ciltte görüleceği üzere, Üstadımızın seyyid ve şerif olduğuna dair belgeler; Üstadımızın aldığı iki icâzetnâme ve ezberlediği 90 kitabın listesi; İngiliz Müstemlekât Nâzırına verdiği cevap; Medreset’üz-Zehrâ’nın kuruluş belgeleri; İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti ve benzeri kısmen de olsa mübhem kalan meselelerle alakalı binlerce belgeyi elde etmiştir. Bunu takdir eden Abdülkadir Badıllı kardeşimizin de elindeki bütün kaynakları, kendisine teslim etmesiyle, elindeki belge sayısının 50.000’i geçtiğini kendisinden öğreniyoruz. Bedîüzzaman’ın bütün dünyada akademik konferans, panel ve sempozyumlara konu edildiği bir zamanda, böylesine arşiv belgelerine ve orijinal kaynaklara dayanarak yapılan çalışma, inşaallah Üstadımızın ifadelerinden anlaşılan “kemal-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lâzım ve zarurî ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır” hakikatına masadak olacağını rahmet-i ilahiyeden ümit ediyoruz. Bu muhteşem eser, Üstad’ın hayatı ve şahsiyeti ile alakalı yapılan yerli ve yabancı çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecektir.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz kardeşimize merhum Mustafa Sungur Ağabeyin cemaatin huzurunda ve şifâhî olarak yaptığı teşvik ve tasvibi, biz de bu takriz ile yazılı olarak yapmayı vazife addediyoruz. Kendisine hayırlı ömür niyaz ederek geriye kalan ciltleri de tamamlamasını Yüce Allah’dan niyaz eyliyoruz.”

 

Bunu Paylaş

Comments are closed.