Kasım Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Kasım 1524: Ferhat Paşanın idamı

1661: Fazıl Ahmed Paşanın sadrıazam olması.

1683: Viyana kuşatmasının bozgunla neticelenmesi üzerine Estergon kalesinin de düşman eline geçmesi.

1914: Osmanlı Devletinin Birinci Cihan savaşına girmesi.

1922: Saltanatın kaldırılması ve bütün hanedan üyelerinin milli hudutlar dışına çıkarılması.

02 Kasım 1524: Köprülüzade Ahmed Paşanın vefatı.

1663: Sadrıazam Fazıl Mustafa Paşanın komutasındaki Türk ordularının Avusturya da Levenz şehir ve kalesini fethi.

1839: Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilânı. “Tanzimat Devri” başlaması.

1844: V. Mehmed’in Doğumu.

1914: Fransa’nın Türkiye’ye savaş ilanı.

1918: Birinci Cihan savaşının kaybedilmesi üzerine İttihat ve Terakki”nin liderlerinden Sadrıazam Talat Paşa ile Enver ve Cemal Paşaların Türkiye’yi terk etmeleri.

1922: Vize ve Demirköprü”nün düşmanı işgalinden kurtuluşu.

03 Kasım 1604: II. Osman’ın doğumu.

1918: Musul”un kaybedilmesi.

1919: Kurtuluş savaşında Milne hattının Yunan kuvvetleriyle Türk kuvvetleri arasında sınır hattı olarak tesbit edilmesi.

1919: Milli Mücadele tarihimizin acı olaylarından biri olan Aznavur’un Susurluğa girmesi.

04 Kasım 1909: Haydar Paşa garının inşaatına tamamlanarak açılması.

1922: Türk Ordularının büyük zaferin kazanmaları üzerine İstanbul’un yönetiminin de TBMM’ne geçmesi.

1922: Tevfik Paşa kabinesinin istifa etmesiyle Osmanlı Devleti’nin son Sadrıazamının da tarihe intikal etmesi.

1922: Osmanlı devletinin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekâyi’nin son sayısı yayınlanarak neşriyatına son vermesi.

05 Kasım 1092: Selçuklu hükümdarı I.Melik Şah’ın vefatı.

1616: Sultan İbrahim’in doğumu.

1912: 482 yıl Türk yönetiminde kalan Selanik şehrinin elimizden çıkması.

1914: İngiltere’nin Türkiye’ye savaş ilanı.

06 Kasım 1543: Şehzade Mehmed”in idam edilmesi.

1553: Şehzade Mustafa’nın idamı.

1657: Katib Çelebi”nin vefatı.

1895: Sadrıazam Arif Paşanın vefatı.

07 Kasım 1600: Şair Baki’nin vefatı.

1920: Türk askerlerinin Gümrü”yü geri alması.

1919: Mustafa Kemal Paşanın Erzurum Mebusu seçilmesi.

08 Kasım 1604: Cağaloğlu Sinan Paşanın Doğu seferine çıkması.

1687: Viyana bozgunu üzerine hükümdar Avcı Sultan Mehmed’in tahtından indirilmesi.

1687: II. Süleyman’ın Tahta çıkışı.

1922: Lüleburgaz ve Pınarhisar’ın kurtuluşu.

09 Kasım 1877: Erzurumda ünlü Kopdağı savunmasının kazanılması.

1922: Kırklareli’nin kurtuluşu.

1922: Babaeski’nin kurtuluşu.

10 Kasım 1444: Varna zaferinin kazanılması.

1919: I. Dünya savaşında yenilen devletlere karşı galip devletlerin tutumunu düzenleyen Yüksek Şura’nın İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini onaylaması.

1919: Mustafa Kemal”in Meclis-i Mebusan’ın Ankara’da toplanmasını talep etmesi.

1924: Halk fırkasının adını değiştirerek “Cumhuriyet Halk Fırkası” adını alması.

11 Kasım 1578: Özdemiroğlu Osman Paşanın I. Şemahı zaferi.

1606: 13 yıl süren Türkiye-Almanya savaşının Zikvatorok barış antlaşması ile sona ermesi.

1918: Birinci Dünya savaşının sona ermesi.

12 Kasım 1312: Türk düşünürü ve şairi Sultan Veled”in vefatı.

1532: Sadrıazam Piri Mehmed Paşa”nın vefatı.

1534: Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ın fethi.

1877: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa”nın Ruslara teslim olmayı reddetmesi.

1919: Kurtuluş savaşında Ankara Hükümetine karşı gönderilen Anzavur kuvvetlerinin Gönen’e girmesi.

13 Kasım 1420: Karakoyunlu hükümdarı Yusuf’un ölümü.

1505: Osmanlı-Venedik barış esaslarının imzalanması.

1658: Köprülünün Celali isyanları üzerine Serdar-ı Ekrem olarak tayin edilmesi.

1918: İttilâf devletleri donanmasının İstanbul’a gelişi.

1922: Tekirdağ”ın düşmandan işgalinden kurtuluşu.

14 Kasım 1919: Fransızların Adana’yı işgal etmeleri üzerine M. Kemal Paşa’nın vermiş olduğu beyannamenin Türk Dünyasında neşredilmesi.

1920: Kozan”ın kurtuluşu.

15 Kasım 1638: IV. Murad’ın Bağdat’ı kuşatması.

1646: Resmo’nun Fethi.

1919: Anzavur kuvvetlerinin Kâzım Özalp ve Bekir Sami kuvvetlerince tedibi.

1920: İslâhiye ve Hacin kazalarının kurtuluş.

1922: Hayrabolu ve Malkara”nı kurtuluşu.

16 Kasım 1808: IV. Mustafa’nın vefatı.

1919: Sivas Kongresi.

1919: Anadolu’da kurulan TBMM Hükümetinin Fransızlara karşı mücadeleye karar vermesi.

1922: Mürefte”nin kurtuluşu.

1922: Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed (Vahideddin)in bir İngiliz savaş gemisi ile İstanbul’u terk etmesi.

17 Kasım 1917: Yafa’nın Osmanlı Devleti yönetiminden çıkışı.

18 Kasım 1601: Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije kalesi zaferi.

1602: Budin zaferi.

1912: Manastırın elimizden çıkması.

1922: Uzunköprü ve Şarköy’ün kurtuluşu.

1922: Abdülmecid Efendi’nin TBMM tarafından son halife seçilmesi.

19 Kasım 1595: Koca Sinan Paşanın azli ile yerine Lala Mehmed Paşa”nın Sadrıazam olması.

1919: Balıkesir konferansı.

1922: Meriç”in kurtuluşu.

20 Kasım 1092: Sultan Melik Şah’ın vefatı.

1605: Osmanlı Sadrıazamı Lala Mehmed Paşa”nın Erdel Prensi Boçkay’a Orta Macar Krallığı tacını giydirmesi.

1612: Dokuz yıl süren Türk- İran savaşına son veren İstanbul antlaşmasının imzalanması.

1919: Paris’te Ermenilerle Kürtlerin Türkiye’ye karşı müşterek cephe oluşturmak üzere anlaştıklarının ilânı.

1920: Ali Fuat Cebesoy’un Moskova büyük elçiliğine tayini.

1922: Trakya’nın Meriç nehrine kadar olan bölümünün yönetiminin Türkiye’ye geçmesi.

1922: Lozan konferansının başlaması.

21 Kasım 1617: I. Ahmed”in vefatı.

1922: İpsala ve Keşan’ın kurtuluşu.

1922: Mardin”in kurtuluşu.

22 Kasım 1332: Şair Aşık Paşa’nın ölümü.

1617: I. Sultan Mustafa”nın padişah olması.

1890: Büyük Türk Alimi ve devlet adamı Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün doğumu.

1914: Basra”nın elimizden çıkması.

23 Kasım 1462: Midilli”nin fethi.

1542: Ekber Şah”ın doğumu.

1919: Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermeniler arasında Tiflis”te bir anlaşmanın imzalanması.

24 Kasım 1514: Yavuz Sultan Selim’in kışı geçirmek için ordu ile birlikte Amasya’ya gelişi.

1542: Budin zaferi

1870: Diyojen gazetesinin neşredilmeye başlanması.

1920: Gümrü mütareke görüşmelerinin başlaması.

1922: TBMM tarafından halife seçilen Abdülmecid Efendiye biat töreninin yapılması.

25 Kasım 1072: Sultan Alpaslan’ın Şehit Edilmesi.

1893: Orhun kitabelerinin okunması.

1922: Edirne”nin kurtuluşu.

26 Kasım 1922: Gelibolu ve Maydos”un kurtuluşu.

27 Kasım 1526: Kanunî Sultan Süleyman’ın Avusturya seferine çıkışı.

1553: Şehzade Cihangir’in Haleb’te vefatı.

1578: İkinci Samahı meydan savaşı.

1819: Mütercim Asım”ın vefatı.

1842: Şair Fitnat Hanım”ın doğumu.

28 Kasım 1534: Kânûni Sultân Süleyman’ın Bağdat’ın fethi.

1544: Damat Rüstem Paşanın Sadrıazam olması.

1614: Malta seferi.

1614: Damat Halil Paşanın Akdeniz seferi.

1912: Arnavutluk’un Osmanlı devletinden ayrıldığını ilanı.

29 Kasım 1514: Şah İsmail’in sulh talebi

1623: Bağdat”ın İranlıların eline geçmesi.

1778: Dede İsmail Efendinin doğumu.

1919: Sivas Kongresinin kapanması.

1919: Maraş’ta Türk-Fransız savaşının başlaması.

1919: İlâyı Vatan Cemiyeti”nin kurulması.

1920: İstiklâl Madalyasının ihdası.

30 Kasım 1574: Türk donanmasının Tunus seferi.

1891: Türk Tarih bilgini Diyarbakırlı Sait Paşanın vefatı.

Bunu Paylaş

Comments are closed.