Ekim Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Ekim 1520 : Yavuz sultân Selîm’in Defni.

1730 : Sadrıazam Nevşehir”li Damad İbrahim Paşa”nın Patrona Halil ve adamları tarafından başlatılan isyanda öldürülüp cesedinin parçalanması.

1919 : Damad Ferid Paşa Kabinesinin istifası.

02 Ekim 1187 : Kudüs”ün Selahaddin Eyyûbî tarafından kuşatılması.

1730 : III.Ahmed’in Patrona Halil ve adamlarının isyanı üzerine tahtan feragatı.

1730 : I. Mahmud’un tahta çıkışı

1730 : Şair Nedim’in ölümü.

1919 : Ali Rıza Paşa Kabinesinin kurulması ve göreve başlaması.

1923 : İstanbul’daki işgal kuvvetlerinin son kalıntıları olan İtilaf devletlerinin komutanlarının Dolmabahçe rıhtımından Türk bayrağını, Türk kumandanlarını ve Türk askerlerini selâmlayarak yurdumuzu terk etmeleri.

03 Ekim 1445 : Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin vefatı

1690 : Türk kuvvetlerinin Belgrad’a saldırıya geçmesi.

1895 : Kamil Paşa”nın Sadrıazam olması.

1920 : Milli Mücadele yıllarının en hazin ve trajik olayı olan Konya isyanının başlaması.

1922 : Mudanya Konferansının açılışı.

1924 : Türk ordularını arkadan vurarak Hicaz kıtasını kaybetmemize sebep olan İngiliz uşağı hain Kral Hüseyin’in tahtı terk etmek zorunda kalması.

04 Ekim 1444 : Niğbolu kalesisinin haçlı kuşatmasını karşı şanlı direnişi

1853 : Kırım ve Sivastopol savaşlarının başlaması.

1919 : İngiliz’lerin Samsun’dan çekilmesi.

1918 : Türkiye ile beraber savaşan Alman İmparatorluğunun mütareke istemesi.

05 Ekim 1821 : Yunanlılar Mora’daki Tripoliçe şehrine girerek Türk ahaliyi katletmesi.

1908 : Avusturya imparatorluğunun Bosna-Hersek vilayetimizi ilhak ettiğini ilan etmesi.

1908 : Bulgaristan’ın tam istiklâl ilan etmesi.

1915 : Türklere karşı Çanakkale ve Makedonya cephesinde çarpışaçak olan müttefik kuvvetlerinin Yunan şehri olan Selanik’e çıkması.

06 Ekim 1605 : Estergon’un fethi.

1657 : Ünlü Türk edibi ve alimi Kâtip Çelebi vefatı.

1911 : İtalyan’nın Türk şehri olan Trablusgarb’ı işgali.

1918 : Fransız’ların Türk şehri olan Berut’u işgali.

1920 : Konya isyanının bastırılması.

1920: Ünlü Türk edibi, fikir ve ilim adamı Sabri Esad Siyavuşgil’in vefatı.

1922 : Çanakkale’nin düşmandan kurtuluşu.

1923 : İstanbul’un kurtuluşu.

07 Ekim 1571: Osmanlı donanmasının İnebahtı limanın da haçlı donanmasının saldırısına uğrayıp imha edildi.

1683 : Ciğerdelen zaferi.

1908 : Türk idaresindeki Girit”in Yunanistan’a katılması.

1919 : Trakya-Paşaeli ve Anadolu- Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin birleştiklerini ilan etmeleri.

1920 : Osmanlı Devleti’nin resmi yayın organı olan Takvim-i Vekayı yerine, sonradan Resmi Gazete ismini alacak olan Ceride-i Resmiye’nin yayınlanmaya başlaması .

08 Ekim 1448 : Türklerle Macarlar arasında barış antlaşmasının imzalanması.

1690 : Fâzıl Mustafa Paşanın Belgrad’ı alması.

1826 : Türkiye ve Rusya arasında Akkirmanda barış antlaşmasının imzalanması.

1912 : Makedonya’da ıslahat yapılması için Balkan devletleri tarafından verilen ültümatomun Osmanlı devleti tarafından ret edilmesi üzerine Rus ve Avusturya desteğini alan Balkan devletlerinin Balkan savaşını başlatması.

09 Ekim 1431 : Yanya”nın fethi.

1690 : Türk kuvvetlerinin Belgrad’ı geri alması.

1801 : Türkiye’nin Fransız işgalinden kurtulan Mısır’ı yapılan antlaşma ile geri alması.

1854 : Sıvastopol kuşatmasının başlaması.

10 Ekim 1518 : Oruç Gazinin Şehit Edilmesi.

1529 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk Ordularını Viyana kapılarına dayanması.

1567 : Türk alimi Celâlzade Mustafa Çelebinin vefatı.

1919 : Türk Kurtuluş Savaşı tarihinin ünlü olaylarından Redd-i İlhak kongresinin Balıkesirde toplanması.

11 Ekim 1578 : Mustafa Paşanın idamı.

1828 : Osmanlı-Rus savaşında Rusların Varna’ya girişi.

1886 : Sadrıazam Yusuf Kâmil Paşanın vefatı.

1922 : Mudanya Mütarekesi imzalanması.

12 Ekim 1579 : Sokullu Mehmed Paşanının suikast sonucunda şehid edilmesi.

1921 : Türkiye ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars antlaşmasının imzalanması.

1923 : Ankara”nın başkent olması.

14 Ekim 1529 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk Ordularını Viyana’ya son taarruzu.

1911 : Derne”nin İtalyalar tarafından alınması.

1931 : Ressam Mehmed Ruhi Beyin vefatı

15 Ekim 1529 : Kış mevsiminin yaklaşması nedeni ile Viyana kuşatmasının kaldırılması.

1605 : Türk hükümdarı Cihangir’in tahta çıkması.

1695 : Türk ordularının Azak’da Rus ordularını yenmesi. Azak Zaferi.

1912 : Türkiye ile İtalya arasında Uşi antlaşmasının imzalanması.

16 Ekim 1448 : Türk Ordularının Kosova sahrasında toplanmaya başlaması.

1676 : Türkiye ile Lehistan arasında barış antlaşmasının yapılması.

1806 : Osmanlı devleti ile Rusya arasındaki savaşın başlaması.

1919 : Mustafa Kemal”in Almanya seyahatinin başlaması.

1922 : Mustafa Kemal”in zaferden sonra Bursa’ya gelişi.

17 Ekim 1448 : Kosova Meydan savaşı.

1912 : Bulguristan, Sırbistan ve Yunanistan’ın Türkiyeye savaş açması.

1917 : Osmanlı Devletinin Bulgaristan ve Sırbistan’a savaş ilanı.

1920 : Ferid Paşa Kabinesinin düşmesi.

18 Ekim 1672 : Osmanlı devleti ile Lehistan arasında barış antlaşması.

1859 : Kıbrıslı Mehmed paşanın Sadrazam oluşu.

19 Ekim 1768 : Osmanlı Devletinin Rusya’ya savaş ilanı.

1831 : İlk Türkçe resmi gazete olan Takvim-i Vekayi’nin yayınlanmaya başlaması.

1912 : Bulgarların Edirne kalesini kuşatmaları.

20 Ekim 1827 : Türk Donanmasının Navarin’de baskına uğrayarak imha olması.

1921 : Ankara hükümeti ile Fransa arasında Ankara antlaşmasının imzalanması.

21 Ekim 1860 : İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayınlanmaya başlaması.

22 Ekim 1600 : Kanije’nin Muhâsarası

1861 : Fuat Paşa’ın sadrıazamlığa getirilmesi.

1920 : Tevfik paşa kabinesi kuruldu.

23 Ekim 1582 : Kastamonulu Lâtifi’nin vefatı

25 Ekim 1449 : Sultan Uluğ Beyin vefatı.

1904 : Cemal Reşit Rey’in doğumu.

1919 : Anzavur isyanı.

26 Ekim 1596 : Haçova Meydan Muharebesi

27 Ekim 1789 : Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında barış antlaşmasının imzalanması.

1918 : Haleb’in düşmesi.

29 Ekim 1888 : Süveyş kanalı antlaşmasının İstanbul’da imzalanması.

1923 : Türkiye Cumhuriyetinin ilanı

30 Ekim 1585 : Kafkasya Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşanın vefatı

1918 : Mondros mütarekesinin imzalanması.

Bunu Paylaş

Comments are closed.