Ağustos Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Ağustos 1036: Tuğrul Bey vefatı

1258: Osman Gazi’nin vefatı

1571: Magosa kuşatması

1571: Kıbrıs”ın Fethi tamamlandı.

02 Ağustos 1849: Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın vefatı.

1914: Türkiye’nin I. Cihan savaşı için seferberlik ilanı

1919: Türk-Alman Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması.

03 Ağustos 1545: Estergon Kalesi’nin fethi

1823: Ahmed Vefik Paşanın vefatı.

04 Ağustos 1578: Osmanlı Ordusu Portekiz’le yaptığı Vâdi’s Seyl savaşını kazandı. Fas Türk hakimiyetine girdi.

1781: Türkiye ile Avusturya arasında Ziştovi barışı

1922: Enver Paşanın Türkistan’da Kızılordu birlikleri ile savaşırken şehit düşmesi

05 Ağustos 1552: Turgut Reis Komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya Komutasındaki donanmayı yenerek Ponza Zaferi’ni kazandı.

1716: Petervaradin meydan savaşı ve Sadrazam Ali Paşanın şehit düşmesi

1919: Erzurum Kongresi.

1921: Mustafa Kemal Paşanın TBMM tarafından Başkumandanlığa getirilmesi

1923: Musul Katliamı. İngiliz askerleri Musul da Türklere karşı katliama girişti.

06 Ağustos 1571: Magosa”nın alınması

1919: Muş ve Bitlis’in Türk orduları tarafından Ruslardan geri alınması

07 Ağustos 1580: Lala Mustafa Paşanın vefatı.

1919: Erzurum Kongresinin çalışmalarını tamamlaması

08 Ağustos 1633: Revanın fethi

1635: Erivan’ın Fethi.

1648: Sultan İbrahim”in tahttan indirilmesi 4. Mehmed’in tahta çıkarılması

1916: Bitlis’in Rus İşgalinden kurtuluşu.

09 Ağustos 1484: Akkirman kalesinin fethi.

1915: I. Anafartalar savaşı

10 Ağustos 1389: Birinci Kosava zaferi

1539: Sırbıstan Kastelnovo zaferi

1892: Türkçülük Akımının öncülerinden Şıpka kahramanı Süleyman paşanın vefatı.

1900: Ahmed Cevdet Paşanın vefatı.

1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi.

1920: Sevr antlaşması imzası

11 Ağustos 1473: Otlukbeli zaferi

1480: İtalyanlara karşı Otranto zaferi

12 Ağustos 1444: Haçlılar ittifakının savaş ilanı.

1501: Navarin kalesinin Fethi.

13 Ağustos 1529: Kanuni’nin Viyana seferine çıkması

14 Ağustos 1578: Hekimoğlu Ali Paşanın vefatı.

15 Ağustos 1551: Trablusgarp’ın Fethi

1826: Türk Ordularının Atina’ya girişi

1829: Yunanistan’ın Osmanlı Devletinden ayrılması

1888: Ziraat Bankasının kuruluşu

1917: İngilizlerin Kerkük’ü İşgali

16 Ağustos 1430: Hacı Bektaş-ı Velî’nin Vefatı.

1448: Hacı Bayram-ı Velî’nin vefatı.

1501: Mora’nın Fethi.

1534: Kars’ın Osmanlı Yönetimine gecişi.

1556: Süleymaniye camii’nin ibadete açılması

1838: İngiliz mallarına Osmanlı Pazarların açan Balta Limanı Ticaret sözleşmesinin imzalanması.

17 Ağustos 1552: Turgut Reis’in Korsika Adası’nı fethi

1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi

1884: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Doğumu

18 Ağustos 1648: Sultan İbrahim’in Öldürülmesi

19 Ağustos 1645: Osmanlı Orduları’nın Girit’e çıkışı.

1691: Salankamin meydan savaşı

1691: Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın şehit olması

1890: Türk Donanması’nın Denizaltı’larla takviye edilmesi.

1915: Tevfik Fikretin vefatı

20 Ağustos 1516: Antep’in fethi

1543: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Fransa’nın Nis Kalesi’ni Fethi.

1915: II. Anafartalar savaşı

21 Ağustos 1678: Ukrayna’nın Türk Hakimiyetine girişi.

1915: İtalya’nın Türkiye’ye savaş ilanı

22 Ağustos 1534: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’un fethi.

1921: Sakarya meydan savaşının başlaması

23 Ağustos 1519: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezair’i fethi.

1703: III. Ahmed’in Tahta çıkışı

1574: Şeyhülislâm Ebusuud Efendinin vefatı

24 Ağustos 1514: Çaldıran zaferi

1516: Mercidâbık zaferi

1923: Lozan Barış antlaşmasının TBMM tarafından tastiki

25 Ağustos 1516: Yavuz sultan selim han’ın Haleb’i fethi.

1537: Korfu adasının fethi.

1916: Rus’ların Muş’u İşgali.

26 Ağustos 1071: Malazgirt zaferi

1922: Büyük Taarruzun Başlaması

27 Ağustos 1922: Afyonkarahisar’ın kurtuluşu

28 Ağustos 1521: Belgrat’ın fethi

29 Ağustos 1526: Mohaç zaferi

1855: Türkiye’de ilk defa telgrafın kullanılması

1904: 33. Osmanlı padişahı Sultan V. Murad Han’ın Vefatı.

30 Ağustos 1922: Başkumandanlık Meydan savaşının kazanılması

1922: Dumlupınar zaferi

31 Ağustos 1783: Ahmed Resmi Efendinin vefatı

1876: II. Abdulhamid’in tahta çıkışı

1908: Hicaz demiryolunun hizmete açılması.

Bunu Paylaş

Comments are closed.